Προσκλήσεις Συνεδρίασης

Αποφάσεις  

Πρόεδρος
ο Δήμαρχος Καλλιθέας κ. Δημήτριος Κάρναβος

Αντιπρόεδρος
Μαργαρίτη Βασιλική (Βάσω)

Τακτικά Μέλη:

• Κυριακόπουλος Γεώργιος από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Γιαννακού-Πάσχου Άννα από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Κοττέας Παναγιώτης από την παράταξη «Ενωμένοι για την Καλλιθέα»
• Παπαδοπούλου Σοφία από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Χατζηϊωαννίδης Πέτρος από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος από την παράταξη «Η Καλλιθέα μπροστά»
• Λασκαρίδης Λάζαρος από την παράταξη «Τώρα Καλλιθέα Λάζαρος Λασκαρίδης»

Αναπληρωματικά Μέλη:

• Απέργη Αγγελική από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Αντωνακάκης Γεώργιος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Καλλιθέας»
• Χαριτίδης Θεόδωρος από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Ευσταθίου Κωνσταντίνος από τη δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας «Η Καλλιθέα Αλλάζει»
• Παπαδάκης Ευάγγελος από την παράταξη «Δημοτική  Κίνηση Πολιτών Καλλιθέας»


Αρμοδιότητες
Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
ε) συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,
στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,
η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου.Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,
ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,
ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ.

 

 

 

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;